OczyszczalniePrzydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym EURO-PLAST są przeznaczone do podczyszczania w warunkach beztlenowych (osadnik gnilny) oraz doczyszczania tlenowego (drenaż rozsączający) ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw indywidualnych.Oczyszczalnie drenażowe

Przed rozpoczęciem montażu każdej przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym należy wykonać: rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych na działce gdzie ma być posadowiona oczyszczalnia oraz zgłosić budowę właściwemu organowi terenowemu.

Eksploatacja oczyszczalni:
  • wyjmowanie kosza filtracyjnego raz na 6 miesięcy i przepłukiwanie materiału filtracyjnego wodą
  • wybieranie osadu z osadnika raz na 1,5 -2 lata
  • zaleca się stosowanie biopreparatów
Przekrój oczyszczalni z drenażem rozsączającym - odprowadzenie do gruntu europlast


Przekrój oczyszczalni z drenażem rozsączającymw nasypie (przy wysokim poziomie wody gruntowej) - odprowadzenie do gruntu
europlast


Oczyszczalnie z pakietami rozsączającymi
Firma EURO-PLAST oferuje również przydomowe oczyszczalnie ścieków z pakietami rozsączającymi. Panele rozsączające umożliwiają odprowadzenie ścieków (poprzez etap doczyszczania tlenowego) do gruntu, przy ok. 6-cio krotnym zmniejszeniu powierzchni wykopów.

Schemat poglądowy - przydomowa oczyszczalnia ścieków z pakietami rozsączającymi europlast

Oczyszczalnie mechaniczno biologiczne typu SBR
MECHANICZNO - BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŹCIEKÓW SBR/M
Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzane do płynących wód śródlądowych powierzchniowych (rzeki, rowy melioracyjne) lub do gruntu za pośrednictwem: drenażu rozsączającego, studni chłonnej, paneli rozsączających.

MECHANICZNO - BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŹCIEKÓW SBR/M
przeznaczone są do mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków pochodzących od 4 do 20 mieszkańców.

Układ technologiczny obejmuje:
- osadnik gnilny:
przeznaczony do mechanicznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem procesów sedymentacji i flotacji oraz do stabilizacji beztlenowej osadu wstępnego i osadu po biologicznym oczyszczaniu realizowanej jako fermentacja psychrofilowa,
- reaktor biologiczny:
pracujący w układzie sekwencyjnym z wykorzystaniem metody osadu czynnego, którego działanie spowoduje obniżenie stężenia substancji organicznych do poziomu określonego w obowiązujących przepisach prawnych.Schemat poglądowy - sposoby odprowadzenia oczyszczonego ścieku z oczyszczalni SBR/M

europlast